Vores oplevelse er at vi med beskrivelsen og den efterfølgende rådgivning har fået en fælles referenceramme med den nye skole. Vurdering og rådgivning er langt bedre og mere målrettet end tidligere forløb. Årsagen er den simple, at vurderingen af vores søn er langt mere præcis og nuanceret end tidligere. Der er lagt tid og kræfter i at skabe en vurdering, der rammer rigtigt og dermed bliver den efterfølgende rådgivning langt mere målrettet og brugbar for os som forældre og efter vores vurdering også for lærerne.

Forældre til 11-årig specialskole-elev som har indgået i dynamisk assessment i forbindelse med skoleskift

 

Den dynamiske tilgang møder hende som et menneske, der blot skal støttes aktivt i sin læring. Der er ikke fokus på mangler men muligheder. Vi har hele tiden ønsket at blive klogere på, hvordan hun bedst lærer, og hvordan vi bedst muligt støtter denne proces. Vi er ikke så interesserede i at vide, hvad hun ikke kan, eller hvor hun har nogle begrænsninger. Vi ønsker at støtte hendes fortsatte kognitive udvikling bedst muligt.

Forældre til 4-årig pige med syndrom som er testet dynamisk

Deltagere på tidligere DA-kurser siger:

"Måske det bedste kursus jeg har været på i min karriere (inklusive hele specialist uddannelsen)"

 

"Topkarakterer hele vejen rundt. Særligt selve undervisningen og det udleverede materiale skal bemærkes. Sjældent har jeg oplevet så engageret og kompetent en underviser. Materialet var omfattende og gennemtænkt i forhold anvendelighed, også fremadrettet. Jeg har virkelig fået noget med derfra."

 

"Det er en af de bedste kursusoplevelser jeg har haft. Det udleverede materiale er imponerende og gennemført. Ruth skabte en helt speciel atmosfære og Jens havde sikret perfekte rammer. Det er et super samarbejde og jeg nød alle dagene."

 

"Det har været helt fantastisk. Et af de bedste, mest inspirerende, mest brugbare og bedst veltilrettelagte kurser, jeg har været på. Det vil i høj grad præge mit arbejde fremadrettet. Jeg ønsker at mine kollegaer kan komme på samme kursus."

Hvad er Dynamisk Assessment

Dynamisk assessment er en psykologisk undersøgelsesmetode som fokuserer på af afdække forandringspotentiale. Den er beslægtet med en række andre metoder, f.eks. formativ assessment og RTI (response-to-intervention). Teoretisk bygger dynamisk assessment (ofte forkortet DA) på Vygotski, Piaget og Feuerstein. I DA anvender man interaktiv testning, hvor psykologen undervejs tilbyder ledetråde og strategier med det formål at undersøge testpersonens potentiale for læring og udvikling.

Neuroplasticitet og kognitivt forandringspotentiale

Afsættet for dynamisk assessment er en forståelse af det kognitive forandringspotentiale (modificerbarhed), som på overbevisende vis understøttes af moderne hjerneforskning og viden om neuroplasticitet, neuro-rehabilitering og neuropædagogik. Dynamisk assessment passer derfor godt sammen med den udviklings- og ressourcefokuserede pædagogisk tilgang, som vinder indpas i disse år.

DOWNLOAD FLYER MED KORT BESKRIVELSE AF DA VIA DETTE LINK

 

Om undersøgelsesmetodenDA2
Dynamisk assessment er en psykologisk undersøgelsesmetode, hvor hovedfokus er at afdække personens potentiale for kognitiv udvikling gennem en række velafprøvede og standardiserede opgaver/tests. Undersøgelsen er rettet mod at finde veje til at støtte og igangsætte fremadrettet udvikling. I undersøgelsen stilles personen overfor stigende grader af komplekse og krævende opgaver, og får tilbudt støtte og mulighed for at udvikle strategier og mentale færdigheder. På den måde skabes gennem undersøgelsen mulighed for læring og udvikling, og der afdækkes systematisk hvor potentialerne for denne udvikling er, og hvilke veje der kan bringe personen i denne udviklingsretning. På den baggrund kan der gives specifikke og målrettede anbefalinger vedrørende fremtidig indsats, træningsbehov og relevante rammer for iværksættelse af indsatser.

Forskellen mellem dynamisk assessment og normbaseret psykologisk testning
Mange oplever at almindelig psykologisk testning giver viden om omfanget og arten af intellektuelle problemer, IQ og diagnoser, men uden at give ret meget konkret viden om hvordan man skal arbejde med barnet/den unge, for at skabe optimal udvikling. Dynamisk assessment adskiller sig fra den typiske psykologiske testning på en række områder. Undersøgelsen har ikke først og fremmest et beskrivende og forklarende sigte. Testresultaterne registreres og opgøres ikke med henblik på at kunne sammenligne personens præstation med et norm-materiale for alderssvarende personer. I stedet sammenlignes personens umiddelbare præstation med det potentiale, som viser sig ved forskellige former for udviklingstøttende interaktion (det som kaldes mediering). De intellektuelle færdigheder og ikke-intellektuelle færdigheder (forholdemåde til opgave, sig selv, andre, tilbudt hjælp mv.) betragtes som uadskilleligt sammenvævede, så det også er muligt at identificere og pege på pædagogiske udviklingsveje i forhold til ikke-intellektuelle processer, som kan stå i vejen for kognitiv udvikling.

Dynamisk assessment har altså et grundlæggende andet mål og perspektiv på den person som der arbejdes med end i traditionel testning. Derfor adskiller den sig også fra traditionel psykologisk testning på en række områder:

  • Test- og undersøgelsesmaterialer er specielt udviklet til at identificere potentialer og finde udviklingsveje
  • Psykologen indgår i et meget mere dynamisk og tilpasset samspil i processen
  • Der registreres systematisk både hvilke udfordringer, hvilken hjælp og hvilken udvikling som viser sig i processen
  • Forældre og fagpersoner må som hovedregel gerne deltage i processen, og får herigennem mulighed for stor indsigt i barnets/den unges funktionsmåde
  • Rapporter indeholder meget konkrete rådgivning og vejledning baseret på hvad der konkret har virket i undersøgelsen

 

DA3Testredskaber og materialer
I dynamisk assessment er både materialer, interaktion, undersøgelsesproces og fortolkningsramme altså tilrettelagt med henblik på at synliggøre udviklingspotentialer. Der benyttes test- og undersøgelsesmaterialer som er specialudviklet til at synliggøre og identificere potentialer for læring og kognitiv forandring. Der er tale om materialer med en indbygget progression, som giver personen mulighed for at demonstrere udvikling på en lang række områder. Denne progression er systematisk gennemtænkt ud fra nuanceret viden om kognitive funktioner, mentale processer og udviklingen af disse. Hvor man i traditionel testning bruger testmaterialer med minimale muligheder for læring, så er materialerne i dynamisk assessment netop udviklet for at kunne skabe og identificere lærings- og forandringsprocesser. Og barnet/den unge understøttes undervejs i processen målrettet i at lære igennem det som kaldes medierende samspil. Undervejs i en dynamisk assessment registreres og evalueres løbende på det hierarki af mentale operationer som basal og kompleks tænkning er bygget op af. Der analyseres på mangelfulde eller begrænsede kognitive funktioner, som er nødvendige forudsætninger for udvikling af tænkningen. Og der registreres systematisk på om der kan skabes udvikling i disse kognitive funktioner som blokerer for kogniitv udvikling, og hvilken støtte og strategier som viser sig effektive for denne udvikling.

Testbatterier og uddannelse
Dynamisk assessment er en krævende psykologfaglig proces, som kræver omfattende viden om kognition og mentale proceser, viden om kognitive udviklingspotentialer og færdigheder i forhold til at kunne igangsætte, understøtte og identificere kognitiv forandring og læring.Certificering

Der eksisterer en række dynamiske assessment-batterier. De internationalt mest udbredte og anerkendte er Learning Propensity Assessment Device (LPAD), Dynamic Assessment of Young Children (DAYC), Mindladder og Application of Cognitive Functions Scale (ACFS) og Curricullum-Based Dynamic Assessment (CBDA). For at benytte LPAD kræves gennemførelse af et 135 timers uddannelses- og træningsforløb. For at benytte hele DAYC-batteriet kræves en fuld uges uddannelsesforløb. Uddannelsesforløbene omfatter både viden og træning i de konkrete testmaterialer, viden om neuroplasticitet, mediering og kognition og træning i at kunne igangsætte og registrere kognitive forandringsprocesser. Der anbefales minimum 4-5 dages kursus samt efterfølgende supervision i metoden for at kunne anvende metoden.